Đề thi mới nhất

Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2011 khối A mã 936

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2010 khối A mã 136

Số câu hỏi: 50 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2009 khối A mã 629

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2008 khối A mã 319

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2007 khối A mã 135

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Vật lí năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2010 khối B mã 615

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2014 khối B mã 538

Số câu hỏi: 50 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 1 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2013 khối B mã 749

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2012 khối B mã 836

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2011 khối B mã 357

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2009 khối B mã 297

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2008 khối B mã 253

Số câu hỏi: 57 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 khối B mã 418

Số câu hỏi: 57 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2014 khối B mã 739

Số câu hỏi: 50 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2014 khối A mã 825

Số câu hỏi: 50 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2013 khối B mã 537

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2013 khối A mã 374

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2012 khối B mã 359

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B

Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2012 khối A mã 647

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối A

Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2011 khối B mã 794

Số câu hỏi: 60 | thời gian: 90 phút | lượt thi: 0 | chuyên mục: Đề thi Đại học môn Hoá học năm 2007 - 2014 | học vấn: Lớp 12 | trình độ: Nâng cao | loại đề thi: Đại học khối B